Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών αυτών των ηλικιών (3-4 ετών) γίνεται με βάση ένα ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στόχο έχει να συμμετέχουν τα παιδιά ενεργά στην οικοδόμηση της γνώσης μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον. Τα παιδιά σε ένα χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο και πλούσιο σε ερεθίσματα , αυτενεργούν και επενεργούν δυναμικά δομώντας και αναδομώντας τη γνώση,  βασιζόμενα στις προσωπικές τους εμπειρίες , γνώσεις και ενδιαφέροντα . Κατακτούν τη γνώση σταδιακά ,αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον και συμμετέχοντας ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία .