• Διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό)
• Σχολικό (μεταφορά με σχολικό αυτοκίνητο)
• Παιδίατρο (ιατρική παρακολούθηση)
• Παιδοδοντίατρος (Οδοντιατρική παρακολούθηση)
• Ασφαλιστική κάλυψη παιδιών
• Συμβάσεις με ταμεία , ασφαλιστικούς φορείς ‚ δημόσιους οργανισμούς .
• Λογοθεραπευτής
• Αγγλικά
• Κολυμβητήριο (εγκαταστ
άσεις ΟΑΚΑ)