• Αίτηση Γονέα
• Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως (φωτοτυπία)
• Βιβλιάριο Υγείας (φωτοτυπία την 1η σελίδα που αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού και την σελίδα εμβολίων)
• Παιδιατρική Βεβαίωση για την ανάπτυξη, ψυχοκινητική εξέλιξη & ικανότητα συμμετοχής του παιδιού στις δραστηριότητες του σχολείου
• Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας των Γονέων.
• Υπεύθυνη δήλωση ΑΦΜ (για τα παιδιά του νηπιαγωγείου)